Suomen työssäkäyvän väestön määrän ennusteet lähivuosikymmenille povaavat maailmaa, jossa samat asiat kuin nyt on saatava tehdyksi aiempaa pienemmällä määrällä ihmisiä. Yhtä selvää on, että investoinnit toimiviin tietojärjestelmiin ja prosesseihin auttavat selviämään  tulevaisuuden haasteista.

Työn tehostaminen on kuitenkin muodostunut jo  kirosanaksi esimerkiksi monissa julkishallinnon organisaatiossa.  Tuottavuuden parantaminen mielletään usein synonyymiksi tehokkuuden ottamiselle irti ihmisten selkänahoista.

Mutta miksi näin on – miksei työvälineiden ja toimintatapojen modernisointi ole vain ja ainoastaan positiivinen asia?

Syynä on pitkälti se, että työn sujuvuudelle ei käytännössä useinkaan anneta sijaa hankkeiden onnistumisen mittaroinnissa. Projekti on onnistunut jos se saadaan budjetissa ja aikataulussa läpi. Usein työn ja järjestelmien tehostamiselle ei aseteta laadullisia kriteerejä työn sujuvuuden näkökulmasta.

Työssä jaksamisesta huolehtiminen toki on arvo sinällään mutta tässä  yhteydessä katson asiaa puhtaasti taloudellisten arvojen ja  kustannustehokkuuden näkökulmasta. Isotkin investoinnit järjestelmiä  uudistettaessa menevät hukkaan jos niiden käytettävyyttä ei varmisteta.  Tehokkuuden kasvaminen on organisaatiotason suure ja tietotyötä  tekevissä organisaatioissa sen yhtenä ilmentymänä yksilötasolla on  työhyvinvointi. Tietotyön tuottavuuden kasvattaminen ei ole mahdollista jos samalla ei kasvateta työhyvinvointia.

Järjestelmät itsessään eivät tuo työn sujuvuutta. Kyse on fiksumpien toimintatapojen ja tekniikan muodostamasta kokonaisuudesta.  Toimintatapojen kehittämisen merkitystä ei siis saa unohtaa  järjestelmäuudistuksia tehtäessä vaan niiden suunnittelu pitää ottaa  kiinteäksi osaksi hankkeita. Uudet teknologiat voivat mahdollistaa aivan uudenlaisia toimintapoja. Jos näitä mahdollisuuksia ei selvitetä ja hyödynnetä, parhaimmillaankin saadaan autojen sijasta vain vähän nopeampia hevosia.

Sinisen Meteoriitin tavoite on kehittää sähköisten  ratkaisuiden avulla yritysten ja organisaatioiden tuottavuutta ja työn  sujuvuuden kautta työhyvinvointia. Pyrimme saavuttamaan  päämäärämme kiinnittämällä erityistä huomiota järjestelmien  käytettävyyteen ja tietotyön toimintapojen sujuvuuteen. Tämä vaatii  poikkitieteellistä osaamista ja vahvaa yhteistyötä asiakasorganisaation  kanssa.

Tietotyön kehittämiselle on seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä  suurempi tilaus kuin koskaan. Saattaa jopa olla, että sillä on  kriittinen rooli meidän yhteiskuntamme kokonaistuottavuuden kasvussa.  Yksityisten ja julkisten organisaatioiden pitää jatkossa nähdä tietotyö ja sen tehostaminen osana liiketoimintaansa, joka tuo heille aitoa kilpailuetua. Onnistuessaan kehitystyö parantaa myös työhyvinvointia!

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Pekka Walkama (LinkedIn)

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)