Tekes valmistelee ohjelmaa, jonka visiona on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Ylivertaisen hyvä työelämä ja työyhteisöjen kyky tuottaa innovaatioita ovat tulevaisuuden tärkeitä kilpailutekijöitä Suomelle. Tekesin tavoitteena on, että Euroopan paras työelämä kompensoisi  Suomen kilpailuaseman menetystä epäedullisemmaksi kääntyvän  huoltosuhteen  vuoksi.

Osallistun itse työpajatyöskentelyyn Tekesin ohjelman puitteissa ja  se innoitti kirjoittamaan ajatuksia tavoitteen saavuttamisen kannalta  tärkeistä asioista. Tarkastelen aihepiiriä lähinnä tietotyön toimintatapojen, järjestelmien ja johtamisen näkövinkkelistä, jotka näen keskeisiksi välineiksi matkalla kohti parasta työelämää.

Euroopan tai maailman paras työelämä on maali, joka liikkuu kovaa   vauhtia kehityksen ja uusien innovaatioiden myötä. Tämän päivän paras   työelämä ei välttämättä ole paras enää huomenna. Siksi myös parasta   työelämää tavoittelevien organisaatioiden on oltava jatkuvassa kehitys- ja muutostilassa.

Kehittyvä työ kehittyvässä työyhteisössä

Jotta luodaan mahdollisimman tehokkaat puitteet jatkuvalle kehittämiselle, on koko organisaation voimavarat valjastettava työskentelytapojen ja innovaatioiden kehittämiseen. Johdon tehtävä on asettaa tavoitteet ja reunaehdot sekä viestiä ne kristallinkirkkaasti kaikille sidosryhmille. Avoin keskusteleva yrityskulttuuri ja kommunikointia tukevat teknologiset ratkaisut luovat hedelmällisen maaston uusien ideoiden syntymiselle.

Englanninkielen sana ”serendipity” tarkoittaa onnellista sattumaa, jonka vallitsevat olosuhteet mahdollistavat. Monipuolinen ja avoin kanssakäyminen edesauttaa innovaatioiden syntymistä    onnellisten sattumien kautta. Kanssakäyminen voi tarkoittaa fyysisiä   kohtaamisia mutta enenevässä määrin myös virtuaalisia. Erityisesti   suurissa organisaatioissa on mahdotonta saada kaikkia ihmisiä fyysisesti    samaan tilaan.

Ei myöskään riitä, että vain insinöörit keskustelevat keskenään, koska todelliset innovaatiot ovat usein poikkitieteellisiä. Joskus niiden synnyttämiseen tarvitaan myös ulkoisia sidosryhmiä ja tehokkaita viestintätapoja organisaatiorajojen yli.

Yrityksen sisäinen sosiaalinen media, sähköiset työtilat ja pikaviestintään tarkoitetut ratkaisut mahdollistavat avoimen viestinnän teknisesti. Vielä tärkeämpää on luoda tavoitetta tukevat toimintatavat ja kulttuuri organisaation sisälle.

Paremmat reseptit

Suomen kokonaistuottavuuden kasvuun ei riitä vain työtuntien määrän lisääminen – siinä kilpailussa emme pärjää globaalisti. Työtä on tehtävä tehokkaammin uusilla toimintatavoilla ja työvälineillä – paremmilla resepteillä!

Tietotyö on toimintatapojen ja tekniikan muodostama kokonaisuus.   Jokainen tietotyöläinen on valjastettava toiminnan kehittämiseen.   Työntekijälle on annettava oikeus vaikuttaa työskentelytapoihin ja   toisaalta velvollisuus parantaa niitä. Johto asettaa tavoitteet ja   vastaa edellytysten luomisesta tuottavalle tietotyölle.

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)