Verkkopalveluhankkeen taustalla ovat käyttäjien ja liiketoiminnan tarpeet, uudet ideat sekä erilaiset rajoitukset ja reunaehdot. Projektia käynnistettäessä ei ole aina täysin selvää, mitkä ovat ne ongelmat, haasteet ja tarpeet, jotka uuden verkkopalvelun tulisi ratkaista, ja mitkä uusista ideoista ovat niitä, jotka auttavat ratkaisun löytymistä.

Ennen uuden verkkopalveluhankeen käynnistämistä projektin tavoitteet ja laajuus kannattaa tarkentaa tekemällä esiselvitys.

Esiselvitys tarjoaa vastaukset kysymyksiin:
Pitäisikö tehdä jotakin? Miksi? Mitä? Milloin? Mitä maksaa?

Esiselvitys määrittelee tavoitteet

Kehitysprojektin menestyksekkään läpiviennin perusedellytys on se, että projekti on linjassa organisaation strategian kanssa. Esiselvityksen keskeinen tehtävä onkin varmistaa, että lähdetään toteuttamaan verkkopalvelua, joka palvelee organisaation tavoitteita ja toteuttaa sen strategiaa.

Esiselvityksessä määritellään liiketoiminnan asettamien vaatimusten perusteella verkkopalveluprojektin tavoitteet ja laajuus. Jo hanketta suunniteltaessa voidaan asettaa mittarit, joiden avulla verkkopalvelun tavoitteiden toteutumista arvioidaan sen valmistuttua.

Toinen keskeinen tehtävä esiselvitysvaiheessa on luoda taloudelliset ja aikataululliset raamit projektin toteutukselle.

Tyypillisessä esiselvityksessä otetaan kantaa seuraaviin asioihin:

  • projektin tausta ja tarve
  • tavoitteet ja vaatimukset
  • alustava palvelukonsepti
  • kustannukset
  • hankkeen riskit
  • projektin kannattavuus
  • projektin vaiheistus ja aikataulu
  • projektin resursointi, organisointi ja hallinta
  • toteutusvälineet.

Suuremmat verkkopalveluhankkeet on järkevää osittaa vaiheistaa siten, että kiireisimmät osiot toteutetaan ensimmäiseksi ja vähemmän kiireelliset toiminnallisuudet toteutetaan vasta myöhemmin. Vaiheistus parantaa hankkeen hallittavuutta ja mahdollistaa organisaation toiminnan kannalta kriittisimpien toiminnallisuuksien nopeamman käyttöönoton. Esiselvityksen lopputulokset luovat näin tiekartan verkkopalvelun pitkän tähtäimen kehittämiselle.

Perusteltuja päätöksiä

Esiselvityksen avulla voidaan arvioida konkreettisesti verkkopalvelulta odotettuja hyötyjä ja sen toteutuksen kustannuksia sekä tunnistaa eri kehittämiskohteiden prioriteetit. Hyvin laadittu esiselvitys on organisaation johdolle arvokas väline päätöksenteossa, kun päätetään käynnistetäänkö verkkopalveluhanke vai ei ja missä muodossa se viedään läpi.

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista


Kirjoittaja: Sami Kalanen

Tietoa kirjoittajasta