6.6.2013

Julkisten verkkopalvelujen laatukriteerit uudistettu

Valtiovarainministeriö on julkaissut uuden version julkisten verkkopalvelujen yhteisestä laatukriteeristöstä. Samalla uudistettiin myös kriteeristöön liittyvä arviointityökalu.

Laatukriteeristö on väline julkisten verkkopalvelujen laadun kehittämiseen ja arviointiin, ja sen tarkoituksena on parantaa julkisten verkkopalvelujen laatua sekä palvelun käyttäjien että tuottajien näkökulmasta. Ensimmäinen versio kriteeristöstä julkaistiin vuonna 2004. Yhteistyöhanke uuden kriteeristön kehittämiseksi käynnistettiin valtiovarainministeriössä vuoden 2007 alussa.

Uuden version tuottaminen kriteeristöstä katsottiin tarpeelliseksi sen kehittämistarpeita kartoittaneen selvitystyön tulosten sekä ensimmäisestä versiosta saatujen kokemusten perusteella. Päivittämistarvetta kriteeristön sisältöön on tuonut myös verkkopalveluiden ja niiden käytön muuttuminen ensimmäisen version luomisen jälkeen.

Nyt käyttöön otetun uuden laatukriteeristön pääperiaatteet ja rakenne ovat samat kuin edellisessä versiossa, mutta muilta osin lähes koko kriteeristö on muuttunut ja tarkentunut, mm. kriteerien päällekkäisiä näkökulmia on vähennetty, havainnollistavia esimerkkejä ja joitakin uusia kriteereitä on lisätty ja kriteeristön terminologiaa on selkiytetty. Kriteeristöstä on nyt tarjolla myös lyhyt versio, johon on poimitettu laajan kriteeristön joukosta sen keskeisimmät kriteerit.

Steerco osallistui laatukriteeristön kehittämishankkeeseen tekemällä esiselvityksen kehittämishankkeen sisällöstä ja toteutuksesta.

Uuteen laatukriteeristöön voi tutustua Suomi.fin Laatua verkkoon -sivustolla: http://www.suomi.fi/suomifi/laatuaverkkoon/index.jsp.