6.6.2013

Steerco konsultoi Finpron e-palveluiden hankinnassa

Steerco konsultoi Finpron e-palveluiden kehittämishankkeessa syksyllä 2003 ja keväällä 2004. Kehittämishankkeella Finpro tähtää tilanteeseen, jossa sillä olisi paremmat mahdollisuudet tarjota asiakkailleen verkossa toimivia palvelukonsepteja. "Steercon osuus hankinnassa oli merkittävä, ja olemme olleet sen panokseen erittäin tyytyväisiä", luonnehtii Finpron markkinointijohtaja Hannu Leiponen.

Finpro on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka tavoitteena on nopeuttaa suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä. Finpro tuntee maailmanlaajuiset markkinat, toimii kohdemarkkinoilla yritysten kanssa ja kehittää kansainvälistä liiketoimintaa. Finpro toimii Suomessa sekä ympäri maailmaa 52 vientikeskuksessa.

Uusia kansainvälistymisen palveluita

"E-palveluiden kehittämishankkeen myötä toivomme pystyvämme luomaan asiakkaillemme enemmän verkossa toimivia palveluita. Silloin he voivat omatoimisesti etsiä kansainvälistymiseen liittyvää tietoa 24 tuntia vuorokaudessa ajasta ja paikasta riippumatta. Tiedonsaanti ei enää ole sidottu virka-aikoihimme", markkinointijohtaja Hannu Leiponen kertoo.

Syksyllä alkavassa toteutusprojektissa Finpro uudistaa sekä Internet- että intranet-palvelunsa. Finpro valitsi Steercon e-palveluhankintaa valmistelevaksi konsultiksi kesällä 2003.

"Olimme rajanneet kumppanivaihtoehtomme kuuteen – seitsemään, joiden kesken järjestimme tarjouskilpailun. Valitsimme Steercon sen laatu–kustannussuhteen, kokemuksen ja referenssien perusteella", Hannu Leiponen kuvaa. "Hyvin pitkälle kysymys oli myös henkilöistä, sillä ihmisillä on näissä töissä suuri merkitys."

Hankinta valmisteltiin liiketoimintojen näkökulmasta

Steercon tehtävänä hankkeessa oli vastata uusien verkkopalveluiden esitutkimuksen ja vaatimusmäärittelyn lisäksi soveltuvien tuotteiden ja toimittajien kartoittamisesta ja valinnasta yhdessä Finpron asiantuntijoiden kanssa. Käytännössä Steerco hoiti hankinnan valmistelun yhteistyössä web-suunnittelija Sari Siekkisen kanssa, ja päätökset tehtiin yhteisesti hankkeen ohjausryhmässä.

Syksyllä 2003 tehtiin määrittelyprojektissa alustavat vaatimusmäärittelyt Finpron seuraavan sukupolven e-palveluille. Lähtökohtana määrittelyprojektissa olivat liiketoimintojen ja käyttäjien vaatimukset. Tavoitteena oli kuvata verkkopalvelun käyttäjäryhmät, sisällöt, toiminnallisuus ja teknisen toteutuksen reunaehdot. Määrittelyn yhteydessä Steerco teki Finprolle selvityksen sisällönhallinta- ja portaalituotteista, jotka vastasivat määrittelyssä esille tulleita toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia.

Kartoitettuihin tarpeisiin sopiva toimittaja

Vaatimusten ja teknisten reunaehtojen tarkennuttua Steerco organisoi Finpron puolesta tarjouskilpailun verkkopalveluiden toteutuksesta. Tarjouskilpailu järjestettiin julkisten hankintojen hankintaprosessin mukaisena avoimena menettelynä. Steercon konsultit arvioivat saadut tarjoukset ja luokittelivat toimittajat paremmuusjärjestykseen yhdessä valittujen kriteerien perusteella. Steercon suositusten ja tarkempien tarkastelujen ja haastattelujen perusteella Finpro valitsi sitten lopullisen toimittajan verkkopalveluidensa toteuttajaksi.

"Meillä resurssit ovat pitkälle kiinni jokapäiväisessä työssä, jolloin oli tarpeellista saada kumppani hoitamaan hankkeen valmistelua. Olimme erittäin tyytyväisiä Steercon asiantuntemukseen. Hankinnan lopputuloksena tulee olemaan juuri sellainen moduloitava kokonaisuus, jollaista tarvitsemmekin", Hannu Leiponen kertoo. Hän arvioi uuden e-palvelujärjestelmän olevan käytössä vuoden 2005 aikana.