28.5.2014

Ulkoasiainministeriö verkkoviestintäselvitys

Verkkoviestintäselvitys nosti esiin uusia ajattelumalleja sekä vahvisti ja täsmensi jo mielessä olleita ideoita. Hyvin tärkeää oli myös se, että työ nosti esiin kehityskohteita sisällöntuottajaverkoston yhteistyöstä ja organisoinnista.

Olli Moilanen, Verkkoviestintäpäällikkö, Ulkoasiainministeriö

Ulkoasiainministeriön edustustoverkko palvelee suomalaisia ja suomalaista yhteiskuntaa. Ministeriö edistää Suomen kaupallisia ja taloudellisia etuja, vastaa kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä sekä vaikuttaa globalisaation hallintaan, kehittää kansainvälistä ja EU-oikeutta sekä ihmisoikeuksia ja huolehtii julkisuusdiplomatiasta.

Parempaa asiakaspalvelua vaikuttavalla viestinnällä

Verkkoviestintäselvityksellä tunnistettiin ja määriteltiin ulkoasiainministeriön strategiset verkkoviestinnän kehityskohteet viestinnän vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Kehityskohteet ovat auttaneet ministeriötä järjestäytymään verkkoviestinnän tavoitteiden saavuttamiseksi ja luoneet ministeriölle edellytykset palvella suomalaisia ja suomalaista yhteiskuntaa paremmin ja tehokkaammin.

Selkeät lähtökohdat ja tavoitteet

Ministeriön lähtökohdat selvitystyölle edustivat tyypillisiä organisaatioiden verkkoviestinnän haasteita, kuten yhteisten viestinnällisten tavoitteiden puutteellisuus, organisaatiolähtöinen hajanainen sisällöntuotanto, kasvavat odotukset verkkoviestintää kohtaan henkilöresurssien vähentyessä ja nopeasti muuttuvat verkkoviestinnän trendit.

Verkkoviestintäselvityksen aikana kartoitettiin ulkoasiainhallinnon julkisen verkkoviestinnän nykytilan heikkoudet ja vahvuudet sekä tunnistettiin mahdollisuuksia verkkoviestinnän vaikuttavuuden parantamiseksi, rationalisoimiseksi ja tehostamiseksi.

Selvitystyö kattoi kahdeksan ministeriön verkkopalvelua, 89 ulkomaanedustustojen verkkopalvelua sekä ministeriön sosiaalisen median kanavat. Palveluita tarkasteltiin selvitystyön aikana yhdessä ja erikseen.

Tuloksia systemaattisella työskentelyllä

Verkkoviestintäselvitys perustui tarvekartoitusmenetelmään, jonka avulla tunnistettiin 150 verkkoviestinnän kehitystarvetta. Tarpeet luokiteltiin loogisiin aiheluokkiin, laajempien kehitysalueiden tunnistamiseksi ja kokonaiskuvan hahmottamiseksi.

Tarvekartoitus priorisoitiin ministeriön toiminnan strategisiin linjauksiin perustuen. Priorisointi auttoi ministeriötä saavuttamaan yhteisen ymmärryksen ja tahtotilan verkkoviestinnän kehittämisen suunnasta.

Verkkoviestinnän priorisoitujen kehitystarpeiden osalta määriteltiin konkreettiset kehityskohteet ulkoministeriön verkkoviestinnän vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.

Kehityskohteista määriteltiin myös vähimmäissuositukset perustuen mm. kansalaisten odotuksiin, lainsäädäntöön, julkishallinnon ohjeisiin ja muihin hankkeisiin. Kehityskohteet ohjaavat ulkoministeriön verkkoviestinnän kehittämistä kohti suomalaisten ja suomalaisen yhteiskunnan muuttuvia tarpeita.

Palvelut: