28.10.2014

Enterprise socialin hyödyt aletaan ymmärtää, käytössä vielä kompastellaan

Sininen Meteoriitti tutki kesällä ja alkusyksystä enterprise socialin tilaa suomalaisyrityksissä. Halusimme selvittää kyselytutkimuksella vastauksia erityisesti kahteen kysymykseen: mitä on enterprise social Suomessa ja tuottavatko sosiaaliset työkalut oikeita hyötyjä suomalaisorganisaatioissa?

Kysely oli auki juhannuksesta syyskuun alkuun, ja siihen vastasi 63 henkilöä eri yrityksistä. Vastaajaorganisaatioiden koko vaihteli alle 50:stä yli 1000:een, ja edustettuna oli lukuisia toimialoja, aina teollisuudesta rakentamiseen ja IT-alaan. Eniten vastaajia oli yli 1000 hengen organisaatioista. Suomalaisia tutkimustuloksia aiheesta on ennestään hyvin vähän.

Enterprise social on jo tullut tai on vahvasti tulossa Suomeen

Kyselyyn vastanneista 85 % kertoi käyttävänsä yhtä tai useampaa enterprise social -työkalua. Käyttöönottoa suunnittelee lähiaikoina 38 % ja pidemmällä aikavälillä 30 %. Vain vajaa 8 % ei koskaan usko ottavansa yhteisöllisiä työkaluja käyttöön. Lähes kaikki myös uskoivat yhteisöllisten työkalujen käytön ja merityksen lisääntyvän tulevaisuudessa.

Yhteisötyökalujen hyötyinä avoimuus, yhteistyö ja hyvinvointi

Enterprise socialin käytöstä vastaajat kokivat saaneensa selviä hyötyjä. Tärkeimmiksi hyödyiksi nousivat keskustelu ja tiedon jakaminen organisaation sisällä, vastauksen saaminen työhön liittyviin kysymyksiin sekä uusien ideoiden esittäminen. Avoimista vastauksista saadut kommentit voitiin jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: 1) avoimuus, 2) yhteistyö sekä 3) hyvinvointi.

”Tämän tutkimuksen perustella vaikuttaa siltä, että sosiaalisten työtapojen tarvetta ei juuri enää kyseenalaisteta, vaan vastaajat olivat suurelta osin yksimielisiä uusien työkalujen tarpeesta. Vastauksissa korostui, että yhteisötyökalut helpottavat työn tekemistä ja työyhteisön viestintää. Enterprise social on ohittamassa hype- tai höpövaihetta, ja työkalut aletaan hiljalleen nähdä liiketoimintakriittisinä”, kuvailee Hanna Harjula Sinisestä Meteoriitista.

Kulttuuri ja johtaminen haasteena

Yhteisötyökaluja halutaan siis käyttää, mutta monille organisaatioille avainkysymys on miten. Vastaajaorganisaatiot olivat käyttäneet sosiaalisia työkaluja yllättävän pitkään, mutta tästä huolimatta käyttäjät eivät ole kovin aktiivisia. Lähes puolet (48 %) kertoo, että olemassa olevaa työkalua käyttää maksimissaan neljännes henkilöstöstä. Toisaalta yli 90 % käyttöasteista raportoi 23 %.

Käytön ja käyttöönoton haasteet liittyvät yleisimmin kulttuuriin tai johtamiseen. Käytön suurimmiksi haasteiksi nousivatkin organisaation innostaminen, liian vähän suunniteltu käyttö tai käyttöönotto sekä kulttuuri, joka ei tue yhteisöllisyyttä. Myös avoimissa vastauksissa kulttuuriset haasteet toistuivat.

Yhdeksi kysymysmerkiksi nousi myös omistajuuden puute. Yleisimmin enterprise social on yrityksissä viestinnän, IT:n tai ei kenenkään vastuulla. Liiketoimintajohto vastaa yhteisötyökaluista 21 % tutkituista organisaatioista.

Aktiivinen käyttö keskeisin onnistumisen edellytys

Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan viestinnän ja yhteistyön toimivuutta erilaisten väittämien avulla. Eri taustamuuttujia vertailtaessa keskeiseksi positiivisten arvioiden lähtökohdaksi nousi nimenomaan yhteisötyökalun käyttöaktiivisuus.

”Mitä aktiivisemmin enterprise social on organisaatiossa käytössä, sitä positiivisempia arvioita annettiin muun muassa viestinnän ja yhteistyön toimivuudelle. Esimerkiksi yhteisötyökalun käyttöajan pituudella ei ollut vastaavaa merkitystä”, toteaa Hanna Harjula.

Organisaation koko ja lukuisilla paikkakunnilla toimiminen vaikeuttavat viestintää jonkin verran, mutta korrelaatio ei kuitenkaan yhtä vahva eikä yhtä suoraviivainen kuin käyttöaktiivisuudella.

”Enterprise social on ilmiö, jota ei kannata ohittaa organisaatioiden viestinnästä ja kilpailukyvystä puhuttaessa. Tulokset osoittavat, että yhteisöllisten työkalujen käyttöönottoon ja käyttöaktiivisuuden ylläpitämiseen kannattaa panostaa. Hyötyjä on tarjolla paljon, mutta niiden lunastamiseksi on tärkeää innostaa mukaan ns. kriittinen massa käyttäjiä”, päättää Sinisen Meteoriitin Jari Pullinen.

Lisätietoja antaa:

Jari Pullinen
jari.pullinen (at) meteoriitti.com
p. 0503457485

Sininen Meteoriitti on digitaalisen työn ja digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Haluamme heittää hyvästit luutuneille työtavoille.