Eduskunnan kansliassa työskentelee noin 440 virkamiestä. Kanslian kuusi toimintayksikköä huolehtivat täysistunto- ja valiokuntatyöhön, kansainvälisiin asioihin, tieto- ja viestintäpalveluihin, hallintoon sekä turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Virkamiesten lisäksi eduskunnan kansliassa työskentelee noin 130 kansanedustajan avustajaa. Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät.

Eduskunnassa käynnistettiin vuonna 2012 verkkopalvelujen uudistaminen.  Uusi intranet- sekä internet-sivusto otettiin käyttöön vuonna 2015, jolloin myös Sininen Meteoriitti aloitti eduskunnan kanssa yhteisen hankkeen. Sen tavoitteena oli edistää ja pilotoida uusien työtapojen käyttöönottoa.

“Saimme heräteltyä todella hyvää keskustelua ja esille nousi monia tärkeitä teemoja, joita meidän täytyy ottaa huomioon jatkossa. Olemme Sinisen Meteoriitin työhön tyytyväisiä ja koemme, että digityötaitojen merkitys nousee tämän johdosta uudelle tasolle.”
– Petteri Nyman, eduskuntatiedotus

Hanke keskittyi sähköisiin työvälineisiin, vuorovaikutukseen ja kokouskäytäntöihin. Näiden kautta rakennettiin kuva nykytilasta ja haasteista digitaalisen työn tekemisessä. Teemoja ja toimintamalleja pilotoitiin noin kahdenkymmenen henkilön testiryhmällä.

Eduskunnan yhtenä keskeisenä arvona on avoimuus. Hankkeen aikana arvioitiin, mitä tämä voisi tarkoittaa digitaalisten välineiden aikakaudella. Tiedonjakaminen, etätyö ja ajankäytön hallinta ovat tulleet kaikilla työpaikoilla tärkeiksi teemoiksi viime vuosien aikana.

“Eduskunta on mielenkiintoinen työympäristö, jonka digitalisointi on varmasti avainasemassa myös sen takia, että siellä tehdään yhteiskunnallisesti suuria päätöksiä koskien kyseistä teemaa. On toki helpompaa tehdä digimyönteisiä päätöksiä kun itse hyödyntää niitä mahdollisuuksia arjessaan.”
– Jere Rinne, Sininen Meteoriitti

Eduskunnassa digitaalisia välineitä on otettu käyttöön vaiheittain. Uusien ohjelmien ja sovellusten merkitys kasvaa koko ajan. Keskeinen tavoite on saada ihmiset hyödyntämään digitaalisten välineiden lisäarvoa päivittäisessä työssään.